Yrityksiltä palautetta ENGINE -mallista

 

RADICAL-hankkeen edustajat tapasivat yrityksiä Varsinais-Suomen alueella touko-kesäkuussa kartoittaen samalla potentiaalisia uuden insinöörikoulutuksen pilotoijia. Tapaamisissa kerrottiin hankkeesta, uuden koulutusmallin eduista eri osapuolille ja toteutettiin kyselymuotoinen haastattelu, jolla kerättiin tärkeää palautetta mallin käytännön toteutusta varten.

Kyselyllä selvitettiin yritysten kantaa mm. opintojen ja työn aikataulutukseen. Esimerkiksi Saksassa, jonka insinöörikoulutusmalleihin hankkeessa aiemmin käytiin tutustumassa, on hyvin erilaisia aikataulutusmalleja: joissain toteutuksissa sekä opiskellaan että työskennellään kolme päivää saman viikon aikana, toisissa ollaan oppilaitoksessa kolme kuukautta, ja sen jälkeen työskennellään seuraavat kolme kuukautta. Eräässä haastatellussa yrityksessä jälkimmäistä vaihtoehtoa pidettiin huonona: jos todella integroidaan opiskelija yrityksen projekteihin, paras malli olisi sellainen, jossa opiskelija olisi jatkuvammin yrityksessä. Yrityksiltä tiedusteltiin myös näkemyksiä ENGINE-koulutusmallin opiskelijoiden palkasta. Haastateltavat yritykset suhtautuvat myönteisesti opiskelijan palkkaamiseen opintojen ajaksi.

ENGINE-malli helpottaa rekrytointia. Yritykseltä vaatii paljon houkutella, rekrytoida ja perehdyttää osaavaa työvoimaa esimerkiksi kesätöihin vuosittain. Uuden mallin avulla opiskelija oppii yrityksen käytänteet opiskelun ohessa, kohtuullisin kustannuksin ja näin vaihtuvien harjoittelijoiden aiheuttamalta ylimääräiseltä työltä säästytään.

Mallissa jotkin asiat, kuten matemaattiset perusteet, opiskellaan oppilaitoksessa, kun taas sovitut asiat opitaan yrityksessä osallistumalla työskentelyyn eri osastoilla tai erilaisissa projekteissa. Tuotantotalouden insinöörikoulutuksessa tehtävät voivat liittyä esim. hankintaan, myyntiin, tuotekehitykseen tai toimitusketjun hallintaan. Haastattelun aikana kävi ilmi, että tehtävien toimeksiantojen tulisi olla hyvin muotoiltuja ja laadukkaita ja yritys kaipaa konkreettisia ehdotuksia oppilaitokselta.

Haastatellut yritykset pitivät ENGINE -mallia erinomaisena vaihtoehtona ja tervetulleena vaihtoehtona yrityksen tarpeisiin suunnatun työvoiman löytämisessä.